Privacy statement iSOC24 B.V.

Versie: 1.3. Laatste wijziging: 01 juli 2021

iSOC24 B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy statement.

Contactgegevens:
iSOC24 B.V.
Erasmusweg 2B
4104 AK Culemborg

Tel: +31(0)345506105
Mail: privacy@isoc24.com
Web: www.isoc24.com

Wij hechten veel waarde aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Wij streven er daarom naar om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten op het gebied van privacybescherming en beveiliging van persoonlijke gegevens. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld en zullen uw persoonsgegevens dan ook enkel in overeenstemming met de geldige privacywetgeving verwerken.

Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij middels dit privacy statement;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat vervolgens ook eisen van partijen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren, te verplaatsen, de verwerking te beperken of te verwijderen.

iSOC24 is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dit doen. Wij adviseren u om dit statement zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven in het kader van:

 • het kunnen afhandelen van bestellingen, facturaties en betalingen; (Cat A)
 • het kunnen leveren van goederen en diensten (fysiek als elektronisch); (Cat A)
 • ons doel om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; (Cat A)
 • het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals gegevens voor onze belastingaangifte; (Cat A)
 • het kunnen verzenden van onze nieuwsbrief, tech bulletin en uitnodigingen voor onze (online) events; (Cat B1)
 • het contact met u opnemen indien dit nodig is om ons portfolio verder onder de aandacht te brengen. (Cat B2)

De eerste 4 punten behoren tot de Categorie A, zijnde de klantrelatie. De laatste 2 punten behoren tot de Categorie B prospectrelatie, bestaande uit Categorie B1 mailing lijst nieuwsbrief, tech bulletin en/of (online) events en Categorie B2 eens per half jaar contact op te kunnen nemen om ons portfolio onder de aandacht te brengen.

De persoonsgegevens kunnen zijn verkregen door middel van telefonisch contact met u of vanuit het contact dat wij met u op een beurs of evenement hebben gehad, of omdat u een aanvraag heeft gedaan voor een demo/trial licentie via mail of onze website. Daarnaast kan het zijn dat u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, tech bulletin en (online) events via onze website gevolgd door een opt-in. Ook kunnen de persoonsgegevens zijn verkregen omdat u contact heeft gehad met één van de fabrikanten uit ons portfolio en zij, nadat u toestemming heeft gegeven, ons verzocht hebben het contact verder rechtstreeks met u op te pakken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De gegevens die wij verwerken als u een klant van ons bent, zijn (Cat A):

 • Organisatienaam
 • Aanhef
 • Voor- en achternaam
 • Postadres
 • Afleveradres
 • NAW-gegevens
 • Algemeen, direct en/of mobiel telefoonnummer
 • Groeps- of individueel e-mailadres
 • Serienummer hardware
 • Functie
 • Software ID’s
 • Licentiecodes
 • Licentie- en contractduur
 • Benodigd IP-adres
 • Bestel- en ordergegevens
 • KvK-nummer
 • BTW-nummer
 • IBAN-nummer en rekeninghouder

De gegevens die wij verwerken wanneer u een nog prospect van ons bent, maar wel toestemming heeft gegeven om onze nieuwsbrief, tech bulletin of uitnodigingen voor (online) events per mail aan u te mogen toesturen (Cat B1):

 • Organisatienaam
 • Aanhef
 • Voor- en achternaam
 • Algemeen, direct en/of mobiel telefoonnummer
 • Functie
 • NAW-gegevens
 • Website
 • E-mailadres

De gegevens die wij verwerken wanneer u een nog prospect van ons bent, maar wel toestemming heeft gegeven om u eens per half jaar te mogen bellen en/of mailen om ons (eventueel gewijzigd) portfolio onder de aandacht te brengen (Cat 2B):

 • Organisatienaam
 • Aanhef
 • Voor- en achternaam
 • Algemeen, direct en/of mobiel telefoonnummer
 • Functie
 • NAW-gegevens
 • Website
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonlijke gegevens
Wij zullen u nooit vragen om gevoelige persoonlijke gegevens zoals informatie over medische onderwerpen of gezondheidsdossiers, politieke, religieuze of filosofische overtuigingen, vermeende of gepleegde misdrijven, criminele veroordelingen, raciale of etnische afkomst, lidmaatschap van vakbonden, seksuele voorkeur, seksuele geschiedenis, gedrag of genetische informatie. Wij verzoeken u zich te onthouden van het aan ons verstrekken van dergelijke gevoelige persoonlijke gegevens. Indien u deze wel verstrekt zullen wij deze gegevens niet opslaan.

Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is gegeven door ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens, dan verwijderen wij deze informatie direct.

Bewaren van uw persoonlijke gegevens
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende de periode die nodig is om de in dit privacy statement uiteengezette doeleinden te verwezenlijken, tenzij de wet een langere bewaartermijn toestaat of vereist om andere noodzakelijke doeleinden te verwezenlijken.

Voor CV’s en sollicitatiebrieven hanteren wij een bewaartermijn van 4 weken. Ook voor de mailuitwisseling waarin deze gegevens staan. Als u zich heeft ingeschreven of opgegeven voor onze nieuwsbrief, tech bulletin, uitnodigingen voor (online) events, of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten of telefonisch contact, dan bewaren wij uw gegevens zolang u geen wijziging heeft doorgegeven. Het is te allen tijde mogelijk om de toestemming te wijzigen en/of in te trekken via de unsubscribe of my preferences knop of in het e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar privacy@isoc24.com. (Cat B)

Voor klantrelatie-beheer (Cat A) doeleinden kunnen we uw persoonlijke gegevens (bestel-, factuur- en betaalgegevens) bijvoorbeeld gedurende een adequate en redelijke termijn bewaren; om te voldoen aan fiscale of andere wetten en voorschriften, kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren gedurende de periode van 7 jaar die wordt geëist door dergelijke wetten en voorschriften; in verband met het opvolgen van verzoeken van overheden of vanuit de rechterlijke macht, voor doeleinden zoals onderzoek of rechtszaken, kunnen we uw persoonlijke gegevens voor een langere retentieperiode bewaren.

Bovendien zullen wij, als u uw eerdere toestemming aan ons voor het verzamelen van uw persoonlijke gegevens wilt intrekken, op uw verzoek stoppen met het verzamelen van uw persoonlijke gegevens en zullen wij alleen uw persoonlijke gegevens bewaren die vóór zo'n intrekkingsverzoek zijn verzameld.

Delen met derden
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Wij nemen geen besluiten op basis van output van computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van iSOC24) tussen zit.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies op onze website www.isoc24.com. Wij maken alleen gebruik van functionele cookies. Wij plaatsen, zonder expliciete goedkeuring, de volgende cookies:

Cookie Provider Omschrijving Vervaltijd Type
mp_1_blocked Spotler Houdt bij of de pop-up getoond moet worden Sessie HTTP Cookie
mp_1_pageviews Spotler Houdt bij hoeveel keer de pagina is getoond Sessie HTTP Cookie
mp_1_timerstart Spotler Houdt bij wanneer de pop-up getoond moet worden Sessie HTTP Cookie
mp_2_blocked Spotler Houdt bij of de pop-up getoond moet worden Sessie HTTP Cookie
mp_2_pageviews Spotler Houdt bij hoeveel keer de pagina is getoond Sessie HTTP Cookie
mp_2_timerstart Spotler Houdt bij wanneer de pop-up getoond moet worden Sessie HTTP Cookie
cookies iSOC24 Houdt bij of cookiegebruik geaccepteerd is Sessie HTTP Cookie

Cookies verwijderen
U kunt ervoor kiezen om de cookies die op uw apparaat geplaatst zijn, te verwijderen. U kunt via de instellingen van uw browser eenvoudig cookies verwijderen.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van veilige overdracht van gegevens en communicatie. Geeft u echter nooit zomaar persoonlijke gegevens door als u daar per e-mail voor benaderd wordt, wij vragen nooit om die gegevens.

Wijzigingen in ons privacy statement
We kunnen ons privacy statement van tijd tot tijd wijzigen, daarom raden we u aan het op onze website gepubliceerde privacy statement regelmatig na te lezen. Een opvallende kennisgeving zoals bijvoorbeeld een e-mailbericht wordt aan u gestuurd om kennis te geven van de belangrijke wijzigingen. U kunt bovenaan de pagina altijd het versienummer en de datum van het privacy statement terugvinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door iSOC24 B.V.. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@isoc24.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, nemen we zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, telefonisch contact met u op voor de verificatie. Hier kan dan gevraagd worden om uw contractduur, licentiecode, NAW-gegevens, telefoonnummers, etc..

iSOC24 B.V. wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

For more information, call our security consultants at +31 (0) 345 506 105 or send an email to info@isoc24.com